Het LRVP – Zeteltje ‘Opvallendste Punten' Plan…

•  Er moet geijverd worden om accenten in onze samenleving te verleggen van economische aard naar menselijke maat. Derhalve moeten in 2010 onze Miljardennota, factoren als Welzijn en Geluk uitdrukken in vergelijkingswaarden.

•  Politiek programma's, aandachtsverschuivingen of ‘Hype veranderingen' mogen niet meer leiden tot inkrimpen van budgetten van andere beleidsterreinen. De Nationale Begroting wordt verdeeld over aandachtspunten en vastgelegd in de grondwet. In voor- of tegenspoed worden budgetten procentueel, gelijkelijk vermeerderd of verminderd.

•  Uitzondering op punt 2 vormt de begrotingspost ‘Cultuur' . In goede tijden groeit het budget procentueel mee. In slechte tijden wordt de post echter niet ingekrompen. Het is immers punt 1, Welzijn en Geluk, het nationaal credo en juist in donkere tijden verdienen deze nog meer aandacht dan in gouden tijden.

•  Er wordt een ‘Sociale Correctie Tax' ingevoerd, een nieuw instrument voor ‘iedereen is gelijk' en tegen staatsschuld. Tonen groeicijfers en koopkrachtverwachtingen ongelijkmatige groei tussen rijk en arm, dan wordt de helft van het meergroei % bij modaal en 75% boven modaal als ‘Sociale Correctie Tax' geheven en gebruikt ter aflossing staatsschuld.

•  Leegstaand, afgeschreven bedrijfsonroerend goed is uit den boze , wordt direct afgebroken of valt aan de samenleving. Enkel de grond is bedrijfseigendom en dus verkoopbaar, immers de samenleving heeft het pand reeds voor een groot deel betaald door fiscale regelingen. Dit geeft nieuwe ruimte . Denk aan vrijplaatsen, maatschappelijke werkplaatsen. Door acuut, beschikbare ruimte is het niet meer aan de orde bestemmingsplannen te wijzigen ten nadele van ruimte en natuur .

•  Er zijn tal van oplossingen aan te dragen die ruis, onjuiste informatie , misleiding en dwaling aanpakken. Wetenschappelijke wereld opschonen, een oprechte en eerlijke overheid en bijvoorbeeld een open discussie over de journalistieke Code. Het onderwijs moet nu gewoon, in de tijd, weloverwogen en systematisch worden heringericht. Collegegeld anders financieren en Religieus onderwijs valt hier per definitie buiten. Het is 2006, we weten nu toch wel, dat verschillen in religie de kapstok der aardse problemen vormen. Religions are all the Same.

•  Het heden impliceert op basis van het verleden , een toekomst. Het Nederlandse verleden is niet smetteloos. Hoe we er mee omgaan, vaak beschamenswaardig. Een grote reden voor talrijke maatschappelijke problemen en we lossen ze niet op maar door onze ‘superieure houding en handelen' maken we ze erger en kunnen we een toekomst voorzien. In het complete programma wordt hier veel meer over gezegd. Nu is het aan de orde, het verleden te aanvaarden, onze houding los te laten, een eerlijkere aan te nemen, ons meer bewust te worden en daar naar te handelen. Op ontwikkelingsgebied ons zelf ontwikkelen , inrichten van een gedegen, inspirerende Sociale Toekomst Stage , plaats geven aan culturen binnen onze cultuur en bijvoorbeeld het loslaten van ideeën als ‘Nederland Innovatieland' daar deze idee, grote groepen een uitzichtloze positie geeft.

•  Het ambtenarenapparaat gaat veel zinvoller en efficiënter werken door maatregelen in punt 2. Zo is er ruimte om ‘Ongeformuleerde afdelingen' te laten ontstaan. Zo gaan ‘overtollige' ambtenaren zich inzetten voor zaken uit punt 7, voor eigen inbreng en vormen zij ‘het Menselijk Loket' voor alle mensen, die uitzonderingen op de regel vormen, ‘het faillissement loket' voor het afwikkelen van faillissementen, dat niet meer door willekeurig, benoemde advocaten zal gebeuren en bijvoorbeeld voor 'bescherming en beveiligingsloket' voor de broodnodige prostituees.

•  Wiet (alle drugs) volledig legaliseren, het middel ‘Generaal Pardon' gebruiken, serieus aanpakken computercriminaliteit en DNA databank aanleggen.

 

De LRVP – het Zeteltje heeft veel meer ideeën… Zie het volledig concept programma.